Menu Close

Ugdymo kokybės samprata ir programos

PATVIRTINTA Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2016 m gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-30

UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VOLUNGĖLĖ“ Ugdymas yra svarbiausias žmogaus tapsmo veiksnys. Žodis „procesas“ (lot. processus) reiškia judėjimą pirmyn. Mūsų atveju, kalbama apie ugdytinio tobulėjimą. Ugdymas yra svarbiausia jaunosios kartos ugdymo institucijų funkcija, kur viskas – pedagogai, jų veikla ir aplinka – turi tarnauti ugdymo tikslams. Kokybiškas profesionalus ikimokyklinis ugdymas palengvina vėlesnį mokymąsi, daro teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei asmens socialinei ir emocinei raidai. Ikimokyklinio ugdymo sistemų ypatumus lemia daugelis veiksnių: vyriausybės formuojami tikslai ir uždaviniai, istorinė raida ir kultūriniai ypatumai, tradicijos, vertybės. Šis amžiaus tarpsnis vertinamas kaip savaime vertingas, orientuotas į integruotą ir visuminį ugdymą.

 

Lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“ remiantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašu parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kurios pagrindu parengtas kiekvieno vaiko pasiekimų aplankas. Aplanke pateikta informacija formuoja ugdymo proceso dalyvių nuomone apie vaiko ugdymo(si) kokybę įstaigoje.

 

Lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo kokybė buvo vertinta keliais požiūriais: tėvų nuomone, bendruomenės apklausos rezultatais, vaikų pažangos ir pasiekimų rezultatais, kurie būdami šiek tiek skirtingi neneigia vienas kito, daro įtaką ikimokyklinio ugdymo kokybės sampratai. Atlikus tyrimą ir išsiaiškinus vaikų, tėvų, pedagogų poreikius ir pagrindinius ugdymo kokybės kriterijus, siekiant kokybiško ugdymo parengta ugdymo kokybės samprata.

 

Skip to content