Menu Close

Darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO “VOLUNGĖLĖ” TARYBA

Įstaigos tarybos Pirmininkė  Sandra Benkunskienė, tėvų atstovė.

Nariai:       Lina Jasiukaitienė, tėvų atstovas;

Dominyka Michalskienė, tėvų atstovė;

Vilma Gecevičiūtė, mokytoja

Kristina Kazlauskienė, mokytoja;

Albina Pakėnienė, meninio ugdymo mokytoja;

Neringa Bakutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;

Ilona Keruckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Genovaitė Maleckienė, virėja.

 

Lopšelio-darželio “Volungėlė” vaiko gerovės komisija

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas

Pirmininkė – Birutė Žeimienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja  Milda Bagdonienė – logopedė;

Sekretorė      Vaida Baranauskienė – meninio ugdymo mokytoja;

 Nariai            Sigutė Bartkuvienė, mokytoja

                        Kristina Kazlauskienė – mokytoja;

                        Daiva Kriaučiūnienė  – mokytoja;

                        Sandra Laurikaitienė  socialinė pedagogė;

Neringa Markelionienė – mokytoja;

                        Danutė Pauplienė – Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

                                           

Lopšelyje-darželyje veikiančios darbo grupės

Veiklos planavimo, vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė;

Etnografinė kūrybinė grupė;

Kūrybinė grupė “Atmintinos datos”;

“Meno terapijos” kūrybinė grupė

Kūrybinė grupė “Žalioji laboratorija”

“Sveikatinimo” kūrybinė grupė.

Darbo grupių planai 2024 m.

Darbo ir kūrybinės grupės ir veiklos planai 2024m (1)

 

Skip to content