Menu Close

Darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO “VOLUNGĖLĖ” TARYBA

Įstaigos tarybos Pirmininkė  Raimonda Duobienė, tėvų atstovė.

Nariai:       Mindaugas Giedraitis, tėvų atstovas;

Simona Domanaitienė, mokytoja;

Vaida Baranauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Danutė Ražukienė, mokytoja metodininkė;

Sigutė Bartkuvienė, mokytoja metodininkė;

Marina Bachovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;

Lina Špačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Tolema Bilotienė, valytoja.

 

Lopšelio-darželio “Volungėlė” vaiko gerovės komisija

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas

Pirmininkė – Birutė Žeimienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja  Milda Bagdonienė – logopedė;

Sekretorė      Vaida Baranauskienė – meninio ugdymo mokytoja;

 Nariai            Sigutė Bartkuvienė, mokytoja

                        Kristina Kazlauskienė – mokytoja;

                        Daiva Kriaučiūnienė  – mokytoja;

                        Sandra Laurikaitienė  socialinė pedagogė;

Neringa Markelionienė – mokytoja;

                        Danutė Pauplienė – Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

                                           

Lopšelyje-darželyje veikiančios darbo grupės

Veiklos planavimo, vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė;

Etnografinė kūrybinė grupė;

Kūrybinė grupė “Atmintinos datos”;

“Meno terapijos” kūrybinė grupė

Kūrybinė grupė “Žalioji laboratorija”

“Sveikatinimo” kūrybinė grupė.

Skip to content