Menu Close

Teisės aktai

                        IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai:


Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Vaiko teisių konvencija (1995 m)

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinų gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

Pedagogų etikos kodeksas 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.5981

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

LIETUVOS_RESPUBLIKOS_SOCIALINES_PARAMOS_MOKINIAMS_ISTATYMAS_1.docx

SOCIALINES_PARAMOS_MOKINIAMS_SKYRIMO_IR_TEIKIMO_TVARKOS_APRASAS_1.docx

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Informacija šeimoms auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, Kauno miesto savivaldybės informacija:  http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/.

Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo  2012 m. balandžio 26 d. Nr. V-735/A1-208 (redakcija nuo 2021-01-01).

Kauno miesto savivaldybės:

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių   švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2369a3009e8611e591078486468c1c39/asr

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse

Dėl atlyginimo dydžio už vaikų mokesčio išlaikymą T-113 (papildymas)

Dėl socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma

Isakymas del vietu skaiciaus 2023-2024

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.235273

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3a793b2cc5211ea8f4ce1816a470b26?jfwid=-1n2mj45ba

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo organizavimo“ 2020 m. sausio 13 d. Nr. 35-3

Skip to content