Menu Close

Teisės aktai

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

Nacionaliniai:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 3030“

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Vaiko teisių konvencija (1995 m)

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinų gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

Ikimokyklinio ugdymo kriterijų aprašas   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254659/amDAsgnBAw

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika 

Pedagogų etikos kodeksas 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.5981

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.235273

 

Kauno miesto savivaldybės:

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių   švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2369a3009e8611e591078486468c1c39/asr

Dėl maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3a793b2cc5211ea8f4ce1816a470b26/asr

 

Skip to content